سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامى 
عضو هئیت علمی پاره وقت 
1383/07/01 
1378/04/31 
علمى 
همکاری 
مؤسسه حوزه و دانشگاه 
عضو گروه علوم قرآنی 
1374/07/04 
1378/07/03 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه امام خمینی(ره) 
عضو هئیت علمی 
1377/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
تدوین مقاله و ارزیابی مقالات 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
تدوین مقاله و ارزیابی مقالات 
 
 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامى 
مدرس 
1383/07/01 
1377/03/31 
 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
1377/07/04 
 
--- 
تدریس 
مرکز تخصصی تفسیر حوزه 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
جامعة الزهراء 
مدرس 
 
 
-- 
همکاری 
مؤسسه حوزه و دانشگاه 
عضو گروه علوم قرآنى 
1374/07/01 
1378/03/31 
علمى 
همکاری 
مؤسسه امام خمینی(ره) 
عضو هئیت علمى 
1377/07/01 
1378/04/31 
علمى 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
تدوین مقاله و ارزیابی مقالات 
 
 
علمى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
تدوین مقاله و ارزیابی مقالات 
 
 
علمى 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
عضو هئیت علمی پاره وقت 
1383/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
جامعة الزهرا 
مدرس 
 
 
تدريس  
تدریس 
مركز تخصصي تفسير حوزه 
مدرس 
 
 
تدريس ترم